beylikdüzü escort

sefaköy escort

beşiktaş escort

istanbul escort bayan

istanbul escort

şirinevler escort

escort istanbul

Sıcak Yuva Vakfı
Salı

0°C | 6°C
Çarşamba

1°C | 7°C
Perşembe

1°C | 6°C

Vakıf Senedi

SICAK YUVA VAKFI RESMİ SENEDİ


Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. 

I.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 

VAKFIN ADI
Madde l - Vakfın adı; "SICAK YUVA VAKFI" dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ
Madde 2 - Vakfın merkezi, “İstanbul ili, Ebusuud Cad. No: 49 Eminönü” adresindedir Vakfın adresi, Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Bu değişiklik ilgili mercilere bildirilir.
Vakıf Senedinde yer alan hükümler uyarınca, Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile ve gerekli kanuni izinler alınarak, yurt içinde veya yurt dışında şubeler veya temsilcilikler açılabilir; aynı amaca hizmet eden diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.

 

VAKFIN AMACI
Madde 3 – Vakfın amacı; Aile sorunları, yoksulluk yada başka nedenlerle sokaklarda yaşayan veya sokağa düşme riski olan fertlere ve özellikle çocuklara eğitim, sağlık,maddi ve manevi her konuda yardımcı olmak, tekrar topluma kazandırılması için her türlü çalışmayı yapmaktır.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
Madde 4 - Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarf’a, Vakfın malvarlığına dair bir veya birden fazla gayri menkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; "Türk Medeni Kanun Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük"e uygun olarak Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yardım almaya, yardım temini için anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa;
Gayri menkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;
Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine, amacına uygun şartlı bağışları kabule;
Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanun'un 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 5 - Vakıf, amacını gerçekleştirmeye matuf olarak, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kimsesiz çocukları, bağımlı aile bireylerini, yardım ve bakıma muhtaç kişiler ile ahlak ve ruh sağlığı açısından elverişsiz mesleklere mahkum olan kişileri yeniden topluma kazandırmak için sağlık, barınma ve tedavi merkezleri kurabilir veya bu gibi girişimlere ortak olabilir.
b) Bilimsel toplantılar düzenler, faaliyet alanı ile ilgili basım ve yayın ürünleri yapar, kısa süreli eğitim faaliyetleri ve kurslar düzenleyebilir, mevzuat hükümlerine uyarak okullar açar, yüksek öğretim alanında da öğretim kurumları oluşturabilir.
c) Burs verebilir, danışma merkezleri açabilir, ailelere defaten veya sürekli mali destek sağlayabilir.
d) Vakıf, yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan mali kaynağı elde etmeye matuf ticari faaliyetlerde bulunabilir, ticari şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, bağış veya ölüme bağlı kazandırma kabul edebilir, mirasçı atanabilir.

 

II.BÖLÜM
VAKFIN MALVARLIĞI VE MALİ HÜKÜMLER

 

VAKFIN MALVARLIĞI
Madde 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa nakden tahsis edilmiş olan ve bankaya bloke edilen 48.366 ABD Doları dır.
Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 7 - Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar,
b) Vakıf faaliyetlerinden ve mevcut olan ya da vücut bulacak Vakfa ait işletme ve iştiraklerden elde edilecek gelirler,
c) Mevcut ya da vücut bulacak Vakfa ait gayri menkullerden elde edilecek gelirler,
d) Mevzuat tarafından yasaklanmamış sair gelirler.

 

VAKFIN GELİRLERİNİN SARFI
Madde 8 - Vakıf yıl içinde elde ettiği burut gelirleri; idame masrafları, ihtiyatlar ve Vakfın malvarlığını arttırıcı yatırımdan Vakıf gayesinin tahakkukuna sarf ve tashih eder.
Vakıf gayeleri arasında yer alan değişik birimler için, gayenin tahakkukuna ayrılan miktarın ne nispette dağıtılacağı Mütevelli Heyet kararıyla belirlenir. Yine bu nispetler, Mütevelli Heyet kararıyla değiştirilebilir.
Vakfın gaye ve hizmetleri için ayrılmış olan tahsisat hiçbir suretle başka gaye ve hizmetlerde kullanılamaz. Her tahsisatın ait olduğu yıl içerisinde kullanılması esastır.

Ancak, Mütevelli Heyeti kararı ile bu tahsisatın bir kısmı, kimi uzun vadeli projelerin gerçekleştirilebilmesi gayesiyle belirli bir süre için bu fonda tutulabilir. Vakfın idame masrafları, ihtiyatlar ile gelir getirici yatırımlara tahsis edilen paylardan Vakfın gayelerine yönelik harcamalar için aktarmalar yapmaya Mütevelli Heyeti yetkilidir.

 

HESAP DÖNEMİ
Madde 9 - Vakfın hesap dönemi bir takvim yılıdır. Her yılın Aralık ayı sonu hesap dönemi sonudur.

III.BÖLÜM

VAKFIN ORGANLARI
Madde 10 – Vakfın organları;
a) Kurucular Kurulu
b) Mütevelli Heyeti 
c) Yönetim Kurulu
d) Vakıf Denetçileri

VAKIF KURUCULAR KURULU
Madde 11 - Vakıf kurucular kurulu bir üst kurul olup, işbu vakıf senedi sonunda, vakıf kurucuları olarak yazılı yedi kişiden oluşur. Vakıf kurucular kurulu kararları salt çoğunlukla alır. Vakıf kurucularının üyelik hakkı, vakıf idame ettiği müddetçe sürer.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 12 - Kurucular Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Mütevelli Heyeti Üyelerinin istifa, ölüm v.s. gibi nedenlerle üyelikten ayrılması halinde, boşalan üyelik için yeni üye seçmek,
b) Vakıf faaliyetlerine, ilmi ve akademik çalışmaları ile katkıda bulunan yada ekonomik katkı sağlayan kişileri Vakıf Mütevelli Heyetine seçer. Ancak bu konuda Vakıf Mütevelli Heyetinin karar alabilmesini temin için üyelerin tek sayıda olmasına özen gösterir. Şayet Vakıf Mütevelli Heyeti Üye sayısı çift sayıda ise son seçilen üyenin üyelik hakkı, yeni bir üye seçilinceye kadar geçerli olamaz. Bu üye ancak yeni bir üye seçilip kendisi ile birlikte tek üye sayısına ulaşılması halinde üyelik hakkını kazanır.
c) Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri arasından, vakıf çalışmalarına zarar verici faaliyetlerde bulunan, yada yüz kızartıcı suç işleyip ceza alan kimseleri Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeliğinden çıkarır. Mütevelli Heyeti Üye sayısı çift sayıya düşerse, çıkarılan üyenin yerine yenisini seçmek zorundadır.

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI
Madde 13 - Kurucular Kurulu, yılda bir kez, Ocak ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Kurucular Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular kurulu, kural olarak salt çoğunluk ile toplanır. Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamamış ise, en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.
Kurucular Kurulunca bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Divan Katibi seçilir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Kurucular Kurulu'nda kararlar, mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık Divanı ve üyeler tarafından imzalanır.

MÜTEVELLİ HEYETİ 
Madde 14 - Mütevelli heyeti, işbu Vakıf Senedinde adları belirtilen dokuz kişi ile vakıf kurulduktan sonra Kurucular Kurulu tarafından seçilecek üyelerden oluşur.
Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Yunus Söylet, Doç. Dr. Bülent Zülfikar, Doç. Dr. Sefa Saygılı, Cemil Ökten, Prof. Dr. Ümit Meriç, Meltem Oktay, Av. Faik Işık, Av. Mevlüt Uysal.
Mütevelli Heyeti, Vakfın icra organıdır. Vakfın gayesinin tahakkuku için çalışır.
Mütevelli Heyetinin Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Mütevelli Heyeti, her yıl Haziran ayında olağan olarak toplanır.
Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu'nun karan üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 
Mütevelli Heyetinin toplantı ve karar yeter sayısı, işbu Vakıf Senedinde aksi belirtilmedikçe, salt çoğunluktur.
Mütevelli Heyeti üyeliğinin, üyelerin istifa, ölüm, vakıf yöneticiliğine engelleyici ceza alma v.s. nedenle düşmesi halinde yerine yeni üye seçimini Kurucular Kurulu yapar. Kurucular Kurulu bu görevini yerine getiremediği takdirde, Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu'nun da görev ve yetkilerini yapma yükümlülüğü olduğundan yeni üye seçimini yapar. Yeni üye seçiminde Kurucular Kurulunda uygulanan usül ve esaslar geçerlidir.
Mütevelli Heyeti üyeliği, şahsa bağlıdır, mirasçıya intikal etmez ve halef gösterilemez; süreye bağlı olmayıp, kural olarak kaydı hayat şartıyla devam eder.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ
Madde 15 - Mütevelli Heyeti'nin görevleri şunlardır;
a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
b) Lüzumu halinde Vakıf Senedinde değişiklik yapmak,
c) Vakfın yıllık bütçesini karara bağlamak,
d) Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporuyla Denetçilerin raporlarım görüşerek, Yönetim Kurulu'nun ibrası mes'elesini karara bağlamak,
e) Yönetim Kurulu'nun teklif edeceği diğer konu ve mes'eleleri görüşerek karara bağlamak,
f) Vakıf mülkiyetinde bulunan gayri menkullerin satışının veya bu gayri menkuller üzerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinin uygunluğu hakkında karar vermek,
g) Vakfın taraf olduğu hukuki ihtilafların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
h) Dava değeri belli bir miktara ulaşmayan ihtilafların sulhen ortadan kaldırılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
ı) Vakfın, yurt içi ve yurt dışında şubelerinin açılmasına karar vermek, şubenin çalışma usül ve esaslarını belirlemek.,
i) Vakıf Senedinde ve mevzuatta Mütevelli Heyeti'ne terettüp eden sair görevleri yerine getirmek,
j) Vakfın feshi ve malvarlığının tasfiyesi veya Vakfın mevcut bir başka Vakfa iltihakı hususunda karar vermek.

VAKIF YÖNETİM KURULU
Madde 16 - Mütevelli Heyeti, gerek kendi üyeleri arasından gerek hariçten Yönetim Kurulu'na 3 (asil) asıl ve 3 ( üç ) yedek üye seçer.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi, kural olarak iki yıldır. Süresi dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, yedekler listesinde ilk sırada olan şahıs geçer. Yeni Üye, eski üyenin görev süresini tamamlar.
Önemli ve ciddi bir mazereti olmaksızın arka arkaya 3 (üç) ay devamsızlık, Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılmayı gerektirir.
Mütevelli Heyeti Başkanı istediği zaman, Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Toplantıya katıldığı zaman Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık eder ve Yönetim Kurulu Başkanının yetkilerini kullanır.
Vakıf Yönetim Kurulu, seçildikten sonra yapacağı ilk toplantıda Başkan ve Yardımcısını seçer ve ayrıca, Yönetim Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarım tayin ve karara bağlar.
Başkan'ın Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaması halinde, Yönetim Kurulu'na Başkan Yardımcısı başkanlık eder. 
Yönetim Kurulu Kararları, muntazam bir şekilde Karar Defterine kaydedilir.

VAKIF YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 17 - Vakıf Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Vakıf tüzelkişiliğini ilzam edecek, ekonomik sonuçları olan hususlarda karar almak. Bu kapsamda, ivazlı bağışları kabul etmek, Mütevelli Heyeti’nin satışını veya sair surette mülkiyetin gayri ayni hak tesisini uygun gördüğü gayri menkullerle ilgili işlemleri yapmak, Vakıf lehine menkul ve gayrimenkul satın alımlarını karara bağlamak,
b) Vakıf Senedinde tayin edilen amaçlan gerçekleştirmeye matuf faaliyetlerle ilgili olarak Yönetmeliğe gerek duyulması halinde; bu Yönetmelik metinlerini hazırlamak veya hazırlatmak,
c) İşbu Vakıf Senedine ve Mevzuata göre Vakıf Yönetim Kurulu'na terettüp eden sair görevleri yerine getirmek,
d) Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli gördüğü takdirde, Vakfa Müdür atamak, Vakıf Müdürü'nün çalışma usül ve esaslarını ile ödenecek ücretleri belirlemek,
e) Vakıf faaliyetleri için gerekli personel ihtiyacını belirlemek, ihtiyaca göre personel alımına karar vermek ve bu personellerin çalışma usul ve esaslar ile ücretlerini tayin konusunda yönetmelik hazırlamak,
f) Yönetim Kurulu, vergi bağışıklığı talebinde bulunma konusunda yetkilidir.

VAKFIN TEMSİLİ
Madde 18 - Mütevelli Heyeti Başkanı, Vakfın temsilcisidir. Başkan. Yönetim Kurulu Başkanı'nı Vakfı temsile yetkili kılabilir.

 

VAKIF DENETÇİLERİ
Madde 19 - Mütevelli Heyeti, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek olmak üzere Vakıf Denetçilerini seçer. Denetçilerin görev süresi, kural olarak, iki yıldır. Vakıf Denetçileri, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından seçilebileceği gibi, dışardan da seçilebilirler.
Süresi dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan Vakıf Denetçisinin yerine yedekler listesinde ilk sırada olan Denetçi geçer. Yeni Denetçi, eski Denetçinin görev süresini tamamlar.
Denetçiler, Vakfın işleyişine ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler ve Hukuka aykırı işlemler hakkında tanzim edecekleri raporları Mütevelli Heyeti'ne sunarlar.

Denetçiler, tespit ettikleri hukuka aykırılıkların suç teşkil etmesi halinde, doğrudan Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunmak yükümlülüğü altındadırlar.

Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Vakıf Yöneticilerince verilmesi zorunludur.

ÜCRETSİZ ÇALIŞMA PRENSİBİ
Madde 20 - Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve Vakıf Denetçilerine görev ve çalışmalarından dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak görevleri ile ilgili olarak yaptıkları yasal ve belgelendirilmiş giderler karşılığı kendilerini ödeme yapılır.
Ücretli personel istihdamına gerek görülmesi halinde, bu konuda çıkarılacak Yönetmelikte ücretli istihdam edilecek personel sayısı, görevleri, ödenecek ücretin tayin rejimi gibi hususlar ayrıntısıyla düzenlenir.

VAKIF KURUCULARI LİSTESİ
Madde 21 - İşbu Vakfın Kurucularının kimlik, adres ve vakfettikleri malvarlığı aşağıda gösterilmiştir:
• Recep Tayyip ERDOĞAN, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
• Prof.Dr. Yunus SÖYLET,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
• Doç.Dr. Bülent ZÜLFİKAR,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı FATİH
• Doç.Dr. Sefa SAYGILI,
Vakıf Gureba Hastanesi Psikiyatri Servisi Öğretim Üyesi
• İşadamı Cemil ÖKTEN ,
Milten-Kore Şehitleri cad. No.41 ZİNCİRLİKUYU
• Prof.Dr. Ümit MERİÇ ,
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Kısım A- 15 B Kat.8 D.117 ATAKÖY
• Meltem OKTAY ,
Güzel Konutlar Sitesi 2.Yol No.23 BALMUMCU

IV. BÖLÜM


SON HÜKÜMLER

Geçici Madde l - İşbu Vakfın senedinde belirtilen Mütevelli Heyeti üyeleri, Mütevelli Heyeti olarak ilk olağan toplantısını yapacaktır. Mütevelli Heyeti Başkanı veya görevlendireceği bir başka şahıs, Vakfın kuruluş işlemlerinin resmen ikmal edilmiş olduğunun tebellüğünü müteakip, behemehal Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerini, posta yoluyla ilk olağan Mütevelli Heyeti toplantısını yapmak üzere davet eder. Mütevelli Heyeti toplantısı, Vakfın kuruluş işlemlerinin resmen ikmalinden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde yapılır.

Geçici Madde 2 - İşbu Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan hususlarda mer'i mevzuatın vakıflara ilişkin hükümleri tatbik kabiliyeti bulacaktır.

Copyrigt © 2016 Sıcak Yuva Vakfı